La pàgina web és: https://www.elcellerdiris.es.

La propietària d’aquest lloc web és de Josefa Bagué Pena (en endavant El Celler d’Iris) amb domicili a C/ Cartoixà telm, 9, amb NIF 40888683L.
Aquest website ha estat creat per El Celler d’Iris, amb caràcter informatiu i per a ús personal . El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Condicions d’ús

Els continguts , activitats comercials , productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.
L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
L’accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre El Celler d’Iris i l’usuari.
L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús contingudes en ell.

Preus

Tots els preus indicats a cada producte i transport inclouen els impostos corresponents.
L´entrega dels productes la farà El Celler d’Iris pels seus propis medis o a través d’una agència de transport designada pel mateix Celler d’Iris. Els productes s’entregaràn en el domicili designat pel client. El Celler d’Iris no assuemix cap responsabilitat quan l’entrega no es pugui realitzar com a conseqüència d’errors en les dades facilitades, ja siguin inexactes o incomplertes, o quan estigui ausent el destinatari.
Només es faràn enviaments a domicilis de Lleida ciutat, gratis a partir de 18 euros de compra. Per a enviaments amb un preu total inferior, el cost del transport a Lleida ciutat serà de 4 euros.
El Celler d’Iris es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venta que figuren en www.elcellerdiris.es.

Embalatge

La comanda es fa arribar correctament embalada.

Dubtes

Per qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un mail amb la consulta a elcellerdiris@gmail.com.

Devolucions

Les compres es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució.

Condicions d’accés i ús

Hi ha accés gratuït a la informació continguda a aquesta web. Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

Condicions generals

Amb el fi de regular les condicions d’utilització d’aquesta web, detallem la següent informació.

El Celler d´Iris ofereix el seu portal per a ús dels clients o potencials clients. Qui faci ús vol dir que accepta, i coneix sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.
Els propietaris de la web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i esta capacitada per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut del Portal, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Navegació

L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. El Celler d´Iris realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
Aquest website ha estat dissenyat per suportar el navegador Google Chrome. El Celler d´Iris no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

El Celler d´Iris no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web , estigui lliure d’error o causi un dany . En cap cas El Celler d´Iris serà responsable per les pèrdues , danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se , als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. El Celler d´Iris no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest website . En particular , no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en qualsevol operació fins i tot de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Contingut i compromís de l’usuari

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. El Celler d’Iris es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website , podent limitar o no permetre l’ accés a aquest web.

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut d’aquesta plana web o altra informació que obtingui a traves d’ella i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el disposat en la llei, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts. No obstant això, El Celler d’Iris es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients , podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

El Celler d’Iris realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. El Celler d’Iris no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.

El Celler d’Iris no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website . En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website , prevaldrà la versió impresa.

Protecció de dades

El Celler d´Iris és plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això. Compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.
Els Usuaris autoritzen a El Celler d´Iris a tractar les seves dades personals informant-li així mateix que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça restaurantcanrin@gmail.com .
La propietat adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
El Celler d´Iris informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili a l’adreça indicada a la part superior.
El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, la citada informació podrà revocar-lo mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: elcellerdiris@gmail.com
L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a elcellerdiris@gmail.com
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se El Celler d´Iris el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.